Featured!
Report Abuse
Categories: , ,

SPARTAN’S DAILY PRO PACK witaminy

Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
  • Premium dual-glass design, aluminum frame
  • 5.1″ Super AMOLED display, QHD (1,440 x 2,560) resolution, ~577ppi
  • Exynos 8890 chipset: quad-core 2.6 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53

Price list

NIEZBĘDNE WITAMINY I MINERAŁY
SPARTAN’S DAILY PRO PACK
Spar­tan’s Daily Pro Pack jest w sta­nie dost­ar­czyć orga­nizmowi odpo­wied­nie wita­miny i mine­rały, które są nie­zbędne dla pra­wi­dłowego roz­woju ciała. Dzięki nim osiąga się zamie­rzone wyniki.
DAJ SWOJEMU ORGANIZMOWI WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE!
Spar­tan’s Daily Pro Pack jest jed­nym z pro­duktów serii Iri­dium Labs. Pro­dukty te znajdą zasto­so­wa­nie u osób, któ­rym zależy na zbu­do­wa­niu odpo­wied­niej musku­la­tury oraz dla tych osób, które stawiają na wyrzeź­bione ciało. Spar­tan’s Daily Pro Pack zawiera cały kom­pleks wita­min oraz mine­ra­łów.
Spar­tan’s Daily Pro Pack zawiera także wyjąt­kowe kom­pleksy skład­ni­ków takich jak:
– ImmunoShield Com­plex
– Opti­Cell Algae Com­plex
– Free Radi­cal Slayer Blend
Każdy z tych skład­ni­ków odpo­wiada za coś innego. ImmunoShield Com­plex odpo­wiada za zwięk­sze­nie odpor­no­ści orga­nizmu. Opti­Cell Algae Com­plex jej celem jest oczysz­cze­nie orga­nizmu. Free Radi­cal Slayer Blend dzięki niemu likwi­do­wane są wolne rod­niki.
SPARTAN’S:
– daje moż­li­wość zwięk­sze­nia wydaj­no­ści fizycz­nej i to już o 30%
– daje moż­li­wość korzy­sta­nia bar­dziej efek­tyw­nie z ener­gii
– eli­mi­nuje z orga­nizmu wszystko to, co mogłoby mu zaszkodzić
– zwięk­sza odpor­ność
– ciało oraz mię­śnie szyb­ciej się wracają do siebie, po tre­ningu
Rafał Zabawa, jak sam o sobie mów jest tre­ne­rem per­so­nal­nym, na siłowni ćwiczy już od trzech lat. Swo­jej formy nie utrzymałby bez uży­cia seria pro­duktów Iri­dium Labs. Orga­nizm potrze­buje odpo­wied­nią ilość mine­ra­łów ponie­waż jak wiadomo same tre­ningi czy nie wystarczą. Rafał Zabawa zażywa Spar­tan’s Daily Pro Pack, dzięki któremu jest w sta­nie uzu­peł­nić wszyst­kie nie­do­bory wita­min. Pre­pa­rat ten pozwala mu na szyb­szą rege­ne­ra­cję po dłu­gich i cięż­kich wysił­kach. Codzien­nie wzbo­gaca swój orga­nizm o potrzebną dawkę mikro­ele­men­tów.
Mino­taur
Mino­taur to siła i wytrzy­ma­łość. Zawiera odpo­wied­nią for­mułę, która pozwoli osiągnąć jesz­cze lep­sze wyniki. Należy on do naj­lep­szych pre­pa­ratów przed­ tre­nin­go­wych.
Mino­taur:
– zwięk­sza ener­gię
– podnosi poziom kon­cen­tra­cji
– dzięki niemu zyskuje się jesz­cze lep­sze wyniki
– eli­mi­nuje zmę­cze­nie, zwięk­sza wytrzy­ma­łość
Daw­ko­wa­nie.
Pro­dukt należy rozpuścić od 1 do 2 por­cji w 150-200 ml zim­nej wody. Pro­dukt ten należy spo­żyć na 20–30 minut przed tre­ningiem lub aktyw­no­ścią fizyczną. Należy pamiętać, że nie wolno prze­kra­czać dzien­nej dawki. Są to mak­sy­mal­nie 2 por­cje w prze­ciągu dnia. Należy spo­ży­wać dużą ilość wody pod­czas spo­ży­wa­nia. Opa­ko­wa­nie 390 g zawiera aż 30 porcji.
Krzysz­tof Ferenc
Body Buil­der
Już jako młody chło­pak interesował się sportem. Na samym początku ważna była dla niego piłka nożna, gdy stawał się coraz to większy, zaczął się interesować spor­tami walki. Uczęsz­cza on na tre­ningi, które go cał­ko­wi­cie pochła­niają. Swoją nabytą wie­dzę prze­ka­zuje innym, na przy­kład jest to wie­dza, która dotyczy diet czy suple­men­ta­cji. Jak sam mówi, kiedy zaczął brać Mino­taur, jego tre­ningi stały się, naprawdę wyczer­pu­jące nabrały jesz­cze większej mocy niż dotych­czas. Mino­taur spo­wo­do­wał, że ma większą ener­gię, siłę, ma lep­szą kon­cen­tra­cję. Pre­pa­rat ten uważa za naj­lep­szy.

Ammo store

We will not accept returns on items where you’ve changed your mind after purchase. Refunds are not accepted unless you have not received your package after a certain long period. Please make sure to read on our shipping time arrivals for your country. If you receive your purchase and it is the wrong item or is damaged etc, we require photo evidence of the item and its outside packaging ( showing postal info ) After that, we will be more than willing to resend you the item however, as stated above, we do not give refunds (unless you never receive the item that you ordered). A no return/exchange policy is implemented if wrong size is concern. Most apparels are free size unless otherwise specific sizes are available. Once shipped most domestic orders take anywhere from 5 to 15 business days to arrive depending on the efficiency of your local postal service.

International shipping delivery times may vary between 2 and 12 weeks. When ordering multiple designs.. some items from your order may be shipped out on different dates. *** Items ship from CHINA *** Tracking will be provided with each purchase..

More Products from Ammo store

Oceny

0.0
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinię “SPARTAN’S DAILY PRO PACK witaminy”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available
Resetuj Hasło