PHOENIX BCAA

Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Report Abuse
Category:

26.67

ODBUDOWA I REGENERACJA
PHOENIX BCAA zawiera uni­kalną formułę, dzięki której wspie­rany jest roz­wój masy mię­śniowej w spo­sób rów­no­mierny. Dzięki niemu tre­ningi są wydłu­żone oraz przy­spie­szona jest rege­ne­ra­cja. Pho­enix BCAA jest źró­dłem egzo­gen­nych ami­no­kwa­sów roz­ga­łę­zio­nych. Orga­nizm nie jest w sta­nie sam wytwo­rzyć tych związ­ków. Są one nie­zbędne do zbu­do­wa­nia odpo­wied­niej musku­la­tury.
PHOENIX BCAA dzięki temu suple­men­towi diety każdy ma szansę na zbudo­wa­nie takiej musku­la­tury, o jakiej wcze­śniej mógł tylko pomarzyć. Jego celem jest rów­nież to, by nie doszło do zmniejszenia tkanki mię­śniowej. Pro­dukt ten pozwoli na zwięk­sze­nie wydzie­le­nia hor­mo­nów anabolicz­nych. Mię­śnie otrzymują odpo­wied­nią ilość ener­gii. Jest on dostępny w dwóch sma­kach: borów­kowy oraz poma­rań­czowy.
PHOENIX BCAA to:
– szyb­sza rege­ne­ra­cja
– zwięk­szona wytrzy­ma­łość oraz odpor­ność
– ochrona mię­śni przed ich roz­pa­dem
– zmniej­sze­nie uczu­cia sen­no­ści oraz zmę­cze­nia.
Daw­ko­wa­nie
Dzień tre­nin­gowy: jedną miarkę pro­duktu (10 g), należy wymieszać w 200 ml wody i wypić przed tre­ningiem oraz po nim.

KRZYSZTOF FERENC KULTURYSTA siłow­nie zna już od ład­nych kilku lat ponie­waż sam tam tre­nuje. Dosko­nale zdaje sobie sprawę z tego, że warto mieć mocne mię­śnie i dbać o swoją syl­wetkę. Sam korzy­sta z suple­men­tów diety IRIDIUM LABS. Dzięki zaży­ciu Pho­enix BCAA czuje, że ma więcej energii pod­czas tre­nin­gów oraz dosko­nale wie, że jego tkanka tłusz­czowa jest redu­ko­wana.

Ammo store

We will not accept returns on items where you’ve changed your mind after purchase. Refunds are not accepted unless you have not received your package after a certain long period. Please make sure to read on our shipping time arrivals for your country. If you receive your purchase and it is the wrong item or is damaged etc, we require photo evidence of the item and its outside packaging ( showing postal info ) After that, we will be more than willing to resend you the item however, as stated above, we do not give refunds (unless you never receive the item that you ordered). A no return/exchange policy is implemented if wrong size is concern. Most apparels are free size unless otherwise specific sizes are available. Once shipped most domestic orders take anywhere from 5 to 15 business days to arrive depending on the efficiency of your local postal service.

International shipping delivery times may vary between 2 and 12 weeks. When ordering multiple designs.. some items from your order may be shipped out on different dates. *** Items ship from CHINA *** Tracking will be provided with each purchase..

More Products from Ammo store

Oceny

0.0
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinię “PHOENIX BCAA”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available
Resetuj Hasło