Kimera spalacz tłuszczu

122.00 99.00

Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Report Abuse
Tags: , ,
Buyer protection
We protect products for $500
You can create shop
More than 100 shops
You can buy everything
More than 2000 products
Best prices ever
You will not find cheaper
  • Premium dual-glass design, aluminum frame
  • 5.1″ Super AMOLED display, QHD (1,440 x 2,560) resolution, ~577ppi
  • Exynos 8890 chipset: quad-core 2.6 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53

Kimera
Kimera pozwala na spa­le­nie tłusz­czu. Zawiera odpo­wied­nie skład­niki odżyw­cze, które są wyse­lek­cjo­no­wane oraz odpo­wied­nio dobrane. Celem tego pro­duktu jest poprawa meta­bo­lizmu oraz przyśpiesza spa­le­nia tkanki tłusz­czo­wej. Zapewne wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że tłuszcz, który jest odkła­dany i magazynowany w orga­nizmie, tak naprawdę może okazać się źró­dłem ener­gii. Wła­śnie w tym i w innych rze­czach jest w sta­nie pomóc Kimera.
Kimera to oferuje efekt, dzięki niemu wspinać się można na kolejne wyż­sze poziomy. Pomimo cięż­kich tre­nin­gów, róż­no­rod­nych diet bez Kimery nie da rady osiągnąć wyma­rzo­nego suk­cesu. Celem Kimery jet to, że zmie­nia on zwy­cięz­ców w legendy. Więc jak widać naprawdę warto.
Kimera zawiera 2 wyjąt­kowe for­muły: Pro­prie­tary Kimera Com­plex i Ther­mo­agen, ich zada­niem jest popra­wienie efek­tów oraz przy­śpie­sza meta­bo­lizm.
Pre­pa­rat Kimera dopro­wa­dza to tego, że ciało przechodzi nie­za­po­mnianą meta­mor­fozę. Po zaży­ciu Kimera róż­nice czuje się, od razu każdy ma posiada, więcej energii i mocy.
Kimera:
– przy­spie­sza ona spa­la­nie zbęd­nego tłusz­czu w orga­nizmie
– prze­miana mate­rii nastę­puje popra­wie i to o 37% więc jak widać nie mało
– pod­czas wyko­ny­wa­nych ćwi­czeń są spa­lane kalo­rie, można spa­lić nawet 300 kalorii
– tłuszcz, który jest maga­zy­no­wany w organizmie, jest zamie­niany w ener­gię
– daje on moż­li­wość zwięk­sze­nia liczby tre­nin­gów
– dzięki niemu ciało oraz mię­śnie zostaną rewe­la­cyj­nie wyrzeź­bione
Czy wiesz, że nie tylko 300 kalorii możesz spalić, ale nawet 500 czy 800. Oczy­wi­ście łączy się to z dłuż­szym i bar­dziej wyczer­pu­ją­cym tre­ningiem. Dzięki pre­pa­ratowi imera ot, tak po pro­stu przy pod­czas jego uży­cia kalo­rie nam się spalają. Jak widać, jest to bar­dzo pro­ste.
Daw­ko­wa­nie
Tabletki należy przyj­mo­wać w zależ­no­ści od potrzeby, oczy­wi­ście wyzna­czoną dawką dzienną jest to od 1 do 3 kap­su­łek. Nie można prze­kro­czyć 3 kap­su­łek dzien­nie. Pierw­szą kap­sułkę, należy spo­żyć przed śnia­da­niem. Kolejne tabletki, bierze się w odstę­pach, między 4 a 5 godzin. Należy pamiętać, że każdą kap­sułkę należy popi­jać dużą ilo­ścią wody. 1 opa­ko­wa­nie zawiera 60 tabletek.
Marta Gut już jako mała dziew­czynka lubiła aktyw­nie spę­dzać czas. Jak sama mówi, zara­ził ją tym jej tata. 3 lata temu uro­dziła swojego synka i posta­no­wiła teraz ona prze­ka­zać mu swoją pasję, jaką jest wła­śnie aktyw­ność fizyczna. W swoim życiu zajmuje się bio­tech­no­loią jest modelką oraz przed­się­biorcą. Oprócz tego jest foto­mo­delką oraz gra w róż­nych rekla­mach, oraz seria­lach. Jej osoba oraz twarz znaj­duje się na wielu pol­skich okład­kach, jak rów­nież zagra­nicz­nych. Zali­czamy do nich mię­dzy innymi 2 razy w DXL, Maga­zyn USA, CKM, Muscu­lar Deve­lop­ment, kilka publikacjach w Play­boyu. Była także twa­rzą gry Need for Speed Hot Pur­suit.

Specification: Kimera spalacz tłuszczu

Color

Material

Size

Small

Ammo store

We will not accept returns on items where you’ve changed your mind after purchase. Refunds are not accepted unless you have not received your package after a certain long period. Please make sure to read on our shipping time arrivals for your country. If you receive your purchase and it is the wrong item or is damaged etc, we require photo evidence of the item and its outside packaging ( showing postal info ) After that, we will be more than willing to resend you the item however, as stated above, we do not give refunds (unless you never receive the item that you ordered). A no return/exchange policy is implemented if wrong size is concern. Most apparels are free size unless otherwise specific sizes are available. Once shipped most domestic orders take anywhere from 5 to 15 business days to arrive depending on the efficiency of your local postal service.

International shipping delivery times may vary between 2 and 12 weeks. When ordering multiple designs.. some items from your order may be shipped out on different dates. *** Items ship from CHINA *** Tracking will be provided with each purchase..

More Products from Ammo store

Photos: Kimera spalacz tłuszczu

Oceny

0.0
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinię “Kimera spalacz tłuszczu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available

122.00 99.00

Resetuj Hasło