Featured!

HYDRA GLUTAMINE

Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
  • Premium dual-glass design, aluminum frame
  • 5.1″ Super AMOLED display, QHD (1,440 x 2,560) resolution, ~577ppi
  • Exynos 8890 chipset: quad-core 2.6 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53

12.00

Report Abuse
Category:

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ I SZYBKA REGENERACJA
HYDRA GLUTAMINE zawiera uni­kalną formułę, która odpowiada za sty­mu­la­cje syn­tezy. Dzięki niej powstają rów­nież nowe białka mięśniowe. Pro­dukt ten zapew­nia dużo większą wytrzy­ma­łość, uzu­peł­nia poziom gli­ko­genu, popra­wia odpor­ność, kon­dy­cję fizyczną oraz mię­śnie się dużo szybciej rege­ne­rują.
HYDRA GLUTAMINE to suple­men­t diety zapo­biega on, spad­kowi ener­gii dodat­ko­wym jego atu­tem jest to, że poprawia się funk­cjo­no­wa­nie mózgu. Oprócz tego pro­dukt ten gwa­ran­tuje rewe­la­cyjne budo­wa­nie musku­la­tury oraz przy­śpie­sza rege­ne­ra­cję mię­śni po wyczer­pu­ją­cych tre­nin­gach.
WZMOCNIJ ODPORNOŚĆ I POPRAW SWOJE WYNIKI
Zapewne wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że długi i inten­sywny wysi­łek fizyczny może zmniejszyć syn­tezę glu­ta­miny. Glu­ta­mina odpo­wiada za wspar­cie układu pokar­mo­wego, ma duży wpływ na pozy­tywne funk­cjo­no­wa­nie mózgu oraz ma duży swój udział w trans­por­cie wody.
HYDRA GLUTAMINE gwa­ran­tuje mię­dzy innymi to, że zwiększy się wytrzy­ma­łość mię­śni oraz siły. Dzięki dzia­ła­niu anty­ka­ta­bo­licz­nym glu­ta­mi­nom roz­pad tkanki mię­śniowej zostaje powstrzymany.
WARTO DAĆ Z SIEBIE WSZYSTKO I OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES poprzez:
– zwięk­sze­nie swojej wytrzy­ma­łości
– szyb­szą rege­ne­ra­cję zarówno mię­śni, jak i orga­nizmu po ciężkich tre­nin­gach
– przy­spie­sze­nie powsta­wa­nia nowych bia­łek mię­śniowych
– poprawa odpor­no­ści oraz lep­sze funk­cjo­no­wa­nie mózgu
Daw­ko­wa­nie
Dzień tre­nin­gowy: jedną miarkę pro­duktu (4.2 g),należy wymieszać w 150 ml wody i wypić zaraz po skoń­czo­nym tre­ningu oraz przed snem.
FERNANDO RODRIGUES JR vel SANTO FORTE
MISTRZ FEDERACJI KSW W WADZE CIĘŻKIEJ
Jak sam o sobie mówi bie­rze pro­dukty IRIDIUM LABES poma­gają mu w utrzy­ma­niu odpo­wied­niej formy. Pod­kre­śla, że dzięki nim może być cał­ko­wi­cie spo­kojny. Jego wytrzy­ma­łość oraz odpor­ność każ­dego dnia przy uży­ciu Hydra Glu­ta­mine się poprawia. Jest prze­ko­nany, że jego mię­śnie są odpo­wied­nio zre­ge­ne­ro­wane i utrzy­muje odpo­wied­nią kon­dy­cję fizyczną.

Oceny

0.0
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinię “HYDRA GLUTAMINE”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Sorry no more offers available

Podobne Produkty

już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
- 25% Suplement diety TriApidix300
już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Najlepsza cena Cholesterol OFF

Cholesterol OFF

Sold By Wymarzona Figura
100.00 0.00
już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
- 38% Kawa zbożowa

Kawa zbożowa

Sold By Wymarzona Figura
400.00 250.00
Resetuj Hasło