Featured! - 60%

Atlas CREATINE

Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0

Atlas CREATINE

100.00 40.00

Reveal coupon

Kup produkt

Report Abuse
Category: Tag:

WIĘCEJ MASY, WIĘCEJ KONCENTRACJI
ATLAS CREATINE
Atlas CREATINE zawiera uni­kalną for­mułę, która pomaga w zbu­do­wa­niu suchej masy mię­śniowej. Oprócz tego ulep­szona jest kon­cen­tra­cja pod­czas wyko­ny­wa­nych tre­nin­gów. Wzra­sta rów­nież wydol­ność oraz wytrzy­ma­łość orga­nizmu. Z pro­duktem Atlas Cre­atine każdy kolejny tre­ning będzie dłuż­szy i bar­dziej efek­tywny.
ATLAS KREATINE zawiera kom­po­zy­cję skład­ni­ków, któ­rych dzia­ła­nie jest dokład­nie spraw­dzone. Zawiera on różne smaki: grejpfrutowy oraz jago­dowy.
DOSTARCZ SWOIM MIĘŚNIOM ENERGIĘ, PRZYSPIESZ WZROST MASY I ZWIĘKSZ WYTRZYMAŁOŚĆ.
Zapewne nie wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że aby mię­śnie miały odpo­wied­nią ener­gię, muszą im zostać dostar­czone białka tłusz­cze, oraz węglo­wo­dany. Jest to tak naprawdę praw­dziwe paliwo, które póź­niej jest roz­kła­dane i prze­twa­rzane pod­czas licz­nych bio­che­micz­nych pro­ce­sów do związku zwa­nego ade­no­zy­no­tri­fos­fo­ra­nem (ATP).
Suple­men­tem diety Atlas Cre­atine zwięk­sza nie tylko siłę skur­czu mię­śni, ale rów­nież dba o to, by komórki mięśniowe były w odpo­wiedni spo­sób nawod­nione. Oprócz tego, orga­nizm, dużo szybciej powraca, do siebie po tre­ningu oraz ćwi­cze­nia będą dużo dłuższe i sku­tecz­niej­sze.
ATLAS CREATINE:
– próg zmę­cze­nia jest znacz­nie obni­żony
– znacz­nie poprawia się wytrzy­ma­łość orga­nizmu
– włókna mię­śniowe szyb­ciej wracają do siebie
– po każ­dym tre­ningu orga­nizm się szyb­ciej rege­ne­ruje.
Daw­ko­wa­nie.
Dzień bez tre­ningu.
Jedną miarkę pro­duktu (5 g), należy wymieszać w 250 ml wody. Wypić należy rano jesz­cze przed posił­kiem.
Dzień tre­nin­gowy:
jedną miarkę pro­duktu (5 g), należy wymieszać w 250 ml wody. Wypić, należy rano jesz­cze przed posił­kiem oraz zaraz po skoń­czo­nym tre­ningu.
Paweł Sawicki body­bu­il­der jak sam o sobie mówi, kul­tu­ry­stykę tre­nuje już od 10 lat. Bie­rze udział w licz­nych zawo­dach zarówno na miarę kra­jową, jak i mię­dzy­na­ro­dową. Dosko­nale zdaje sobie sprawę, że musi dbać o swój orga­nizm, dla­tego też prze­strzega diety, wzbo­gaca swój orga­nizm, o odpo­wied­nie skład­niki odżyw­cze. Sto­suje pro­dukt Atlas Cre­atine od IRIDIUM LABS, dzięki niemu ma coraz to większą siłę. Jego spraw­ność fizyczna jest zawsze na naj­wyż­szym pozio­mie.

Super vendor store page

Woo-hoo! Wa-hee!” screamed the Gay-Header in reply, raising some old war-whoop to the skies; as every oarsman in the strained boat involuntarily bounced forward with the one tremendous leading stroke which the eager Indian gave. But his wild screams were answered by others quite as wild. „Kee-hee! Kee-hee!” yelled Daggoo, straining forwards and backwards on his seat, like a pacing tiger in his cage.

More Products from Super vendor store page

Oceny

0.0
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinię “Atlas CREATINE”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available

Podobne Produkty

już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Sposób na białe zęby iBright Teeth Whitening.
już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Środek na trądzik – Derminax

Środek na trądzik – Derminax

Sold By Wymarzona Figura
100.00
już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Najlepsza cena Cholesterol OFF

Cholesterol OFF

Sold By Wymarzona Figura
100.00 0.00
Resetuj Hasło